Patienter som genomgår knäplastik till följd av osteoporos har, i alla fall på kort sikt, nytta av sjukgymnastik. Det visar en metaanalys som presenteras i BMJ.
Studien är en sammanslagning av sex studier, som sammanlagt omfattar 614 patienter som genomgick elektiv knäplastik till följd av osteoporos. Effektmått var bla rörelseomfång och stabilitet i knäleden samt livskvalitet. Dessa faktorer utvärderades efter en initial period på tre till fyra månader efter operationen och ett år senare. Sammantaget visar studierna på en låg till måttlig gynnsam effekt av sjukgymnastik på knäledens funktion och livskvaliteten tre till fyra månader efter operationen.
Effekten av sjukgymnastik tenderade dock att klinga av. Vid undersökningen ett år efter operationen fanns i princip ingen skillnad i någon effektparameter mellan sjukgymnastbehandlade patienter och patienter som inte fått sjukgymnastik.
Värt att notera är att studierna skilde sig åt ordentligt avseende resultat: Vissa studier noterade ingen effekt vad gäller vare sig livskvalitet eller knäfunktion överhuvudtaget, medan andra noterade en markant skillnad grupperna emellan.
Författarna betonar svårigheterna i att genomföra metaanalyser kring studier av effekt av sjukgymnastik och skriver att de anser att studieupplägget av sådana studier ofta är otillfredsställande.