Prevalensen av KOL, kroniskt obstruktiv lungsjukdom, varierar mellan olika geografiska områden. Det visar en genomgång av sjukdomen som presenteras i Lancet. En amerikansk forskargrupp har tittat på förekomst av KOL i olika delar av världen. Närmare 9000 individer över 40 års ålder i tolv städer på fem kontinenter ingår i studien, som är en sammanslagning av två olika material.
Individerna har graderats efter resultat på spirometri efter bronkdilatation, där KOL i stadium II definierats som en FEV1/FVC-kvot understigande 0,7 samtidigt som FEV1 understiger 80 procent av förväntat värde. Totalt uppgick prevalensen av KOL i stadium II eller sämre (dvs sämre resultat på spirometrin), enligt nämnda definition, till 10,1 procent, där män hade högre prevalens än kvinnor (11,8 respektive 8,5 procent).
De geografiska skillnaderna var mycket stora. I Kapstaden i Sydafrika sågs en prevalens på 19,1 procent, medan motsvarande siffra i tyska Hannover bara var 5,9 procent. Varför de geografiska skillnaderna är så stora kan forskarna inte svara på. Klart är dock att det inte kan förklaras av enbart skillnader i hur stor andel av befolkningen som röker.
Vid sidan av rökning, som bekant den största riskfaktorn, lyfts exponering för föroreningar samt förekomst av tuberkulos fram som riskfaktorer. Prevalensen av KOL ökar tydligt med åldern. Bland individerna i 40-årsåldern låg den globala prevalensen kring 5 procent för att sedan överstiga 40 procent bland gruppen äldre än 70 år. Givet att världens befolkning blir allt äldre kommer konsekvenserna av KOL att bli värre i framtiden, spår författarna, som dock ser flera ljuspunkter. Läkemedelsutvecklingen inom fältet är lovande; bla ser substanser riktade mot vissa cytokiner särskilt intressanta ut, anser författarna, som emellertid poängterar att det allra viktigaste är att få folk att sluta röka. Stora framsteg görs inom rökstoppfältet med såväl farmakologiska som icke-farmakologiska metoder.
Lancet lyfter även fram en kinesisk studie kring sambandet mellan passiv rökning och KOL baserad på data från drygt 15000 icke-rökande kineser. Forskarna bakom den studien beräknar att passiv rökning kommer att leda till 1,9 miljoner dödsfall i KOL bland nu levande kineser.Passiv rökning beräknas i en kinesisk studie leda till 1,9 miljoner dödsfall i KOL bland nu levande kineser.