I storleksordningen var tredje patient med epilepsi svarar inte på de läkemedel som står till buds idag. Det konstaterar tidskriften Lancet Neurology.
Författarna anser att trots att stora forskningsframsteg gjorts inom fältet under de senaste 15 åren, inte minst introduktionen av vad som kallats andra generationens epilepsiläkemedel, finns det fortfarande ett stort behov av nya preparat mot epilepsi. Stora ansträngningar görs dock, anser tidskriften.
Det finns idag ett 20-tal olika typer av preparat i klinisk utveckling, och för flera är de resultat som offentliggjorts mycket lovande, anser Lancet Neurology. På senare år har kunskapen kring de grundläggande sjukdomsmekanismerna förbättrats avsevärt. Något som också bidragit är att bättre djurmodeller utvecklats för att studera sjukdomen. Däremot är den grundläggande kunskapen kring varför en så pass stor grupp epileptiker är resistenta mot dagens läkemedel fortfarande »fragmenterad«, konstaterar författarna.