I strävan att minska incidensen av postoperativ sårinfektion och därigenom risken för sekundär morbiditet, som djup sårinfektion och ärrbråck, har syrgasbehandling uppmärksammats under de senaste åren. Studien av Belda och medarbetare [JAMA. 2005;294:2035-42] som refererades i Läkartidningen [2006;103 (8):532] är en av flera [NEngl J Med. 2000;342:161-7] som visat att syrgasbehandling minskar incidensen av postoperativ sårinfektion.
Någon förklaringsmodell för hur syrgasbehandlingen minskar risken för postoperativ sårinfektion har dock inte kunnat etableras. I det nu aktuella arbetet av Garcia de la Asunción och medarbetare, som publicerats i British Journal of Surgery, gör man ett försök. Hypotesen var att behandling med olika koncentrationer av syrgas påverkar den oxidativa stressen, och man använde glutation och malondialdehyd som stressmarkörer.

30 opererade patienter randomiserades till behandling med antingen 30 eller 80 procent syrgas under anestesin och sex timmar postoperativt. Demografiska data, patienternas kliniska och fysiska status samt anestesiologisk och kirurgisk behandling ansågs vara jämförbara, dock utan att redovisas.
Signifikanta resultat med ökning av arteriell syrgastension, minskad koncentration av malondialdehyd och oförändrade nivåer av glutation erhölls i gruppen som behandlades med 80 procent syrgas. Gruppen med 30 procent syrgas uppvisar en tredje del av syrgastensionen och signifikant högre halt av malondialdehyd och glutation.
Man kan inte påstå att den aktuella studien klargör på vilket sätt syrgasbehandling minskar incidensen av postoperativa sårinfektioner. Förutom att studien är liten, vilket påverkar den statistiska tolkningen, finns också frågan om dess validitet. Det funna utfallet kan tolkas som en indikation på att behandling med 80 procent syrgas minskar den oxidativa stressen, vilket bör vara av godo för våra patienter.