Cancerpreparatet tamoxifen prövas mot bipolär sjukdom i manisk fas. Det visar en studie presenterad i Bipolar Disorders. Tamoxifen är som bekant verksamt mot bröstcancer genom att blockera östrogenreceptorer, men det har också en annan effekt: Det inhiberar proteinkinas C, ett enzym som bla påverkar hur excitabla neuron är och som visat sig vara uppreglerat hos människor med bipolär sjukdom. Tamoxifen passerar blod– hjärnbarriären, vilket gör preparatet till en tänkbar läkemedelskandidat mot bipolär sjukdom. Forskare från USA prövade medlet på en mindre grupp patienter inlagda för vård på grund av mani. Patienterna, i genomsnitt år 35 år gamla, fick tamoxifen (8 personer) eller placebo (8 personer) under tre veckor. I tamoxifengruppen svarade drygt hälften (5) på behandlingen, med signifikant lindring av de maniska symtomen. I placebogruppen noterades liknande symtomlindring endast hos en (1) individ.
Studien är liten, och resultaten måste givetvis verifieras i större undersökningar. Därtill bör försök göras med rena blockerare av proteinkinas C, som inte påverkar östrogen, skriver författarna. Vad som också ska noteras är att en potent bensodiazepin, lorazepam, gavs till fyra av tamoxifenpatienterna och sex av placebopatienterna vid sidan av behandlingen med tamoxifen/placebo. Det finns således en möjlighet att den symtomlindrande effekten kan bero på behandling med lorazepam och inte är en effekt av tamoxifen.