Tarmrengöring har ansetts vara viktig vid kolonkirurgi för att minska risken för postoperativa infektioner. Ett flertal randomiserade studier och metaanalyser har inte kunnat visa någon fördel med tarmrengöring, men dessa resultat har inte lett till någon ändring av praxis.

De vanligaste invändningarna mot slutsatsen att tarmrengöring kan överges är att studierna som dessa metaanalyser baseras på är svåra att jämföra på grund av mycket varierande studiedesign och att var och en av dessa studier har inkluderat för få patienter för att var för sig med statistisk säkerhet kunna förkasta eller bekräfta hypotesen att preoperativ tarmrengöring är onödig vid kolonkirurgi.

För att kunna bekräfta eller förkasta vår nollhypotes startades 1999 en multicenterstudie med planerad randomisering av 1500 patienter till tarmrengöring eller ingen tarmrengöring vid elektiv kolonresektion.
21 sjukhus deltog i studien mellan åren 1999 och 2005. 1343 patienter ingick i analysen, vilket var något färre än i de primära statistiska förhandsberäkningarna. Komplikationsfrekvensen var dock högre än vi räknat med, och därmed kan denna studie anses svara på den ursprungliga frågeställningen.
Resultaten visade att det inte var någon skillnad mellan grupperna avseende kardiovaskulära, allmänna infektiösa eller lokala komplikationer. Detta gällde även vid subgruppsanalys av de »vänstersidiga« resektionerna. Vi såg heller ingen skillnad i postoperativ mortalitet eller omoperationsfrekvens inom 30 dagar.

Studien visar att vi kan avstå från mekanisk tarmrengöring vid kolonresektion. Tarmrengöring är fördelaktig vid små tumörer, där peroperativ koloskopi kan vara nödvändig. Studien svarar inte på frågan huruvida tarmrengöring kan överges vid rektumkirurgi.