Åldersbetingad makuladegeneration (age related macular degeneration, AMD) är en av de vanligaste orsakerna till blindhet i västvärlden. Patogenesen är ofullständigt känd, men klart är att rökning och hög ålder ökar risken samt att det finns en hereditär komponent. Behandlingsarsenalen är begränsad. Det har hävdats att tillskott i form av antioxidanter skulle ha en skyddande effekt. Retina exponeras kontinuerligt för ljus och tros utsättas för omfattande oxidativ skada, vilket skulle kunna betyda att det kan vara motiverat att försöka begränsa denna för att skydda mot sjukdomen.
Nu visar forskare från Australien i en metaanalys presenterad i BMJ att evidens saknas för att antioxidanter skulle fungera skyddande (som primärprevention) mot AMD. Författarna har ställt samman nio prospektiva kohortstudier, samtliga publicerade under de senaste tio åren, som totalt omfattar 149000 personer. Av dessa drabbades 1878 av AMD under studiernas gång. Bland antioxidanttillskotten som undersökts hör bla vitamin A, C, E, zink, lutein och alfa- och betakaroten. Resultaten visar sammantaget att antioxidanter har »liten eller ingen« effekt när det gäller att skydda mot AMD. Man har också tittat på tre randomiserade kliniska studier som även de visar att tillskott av antioxidanter inte skyddar mot AMD.

Resultaten står sig även efter att man rensat för faktorer som rökning och ålder. Alla ingående studier bidrog dock inte med data till varje antioxidant, varför författarna flaggar för att det finns en möjlighet att eventuella synergistiskt gynnsamma effekter av att ta ett antal olika antioxidanter samtidigt kan vara ofullständigt utredda. Metaanalysen har heller inte tittat på sekundärpreventiva effekter av antioxidanter. Då evidens för primärpreventiv effekt av antioxidanter saknas finns det således bara en faktor som kan påverkas för att minska risken för AMD, och det är rökning, skriver författarna, som anser att rökare bör informeras om ytterligare en god hälsoeffekt av att lägga sitt missbruk på hyllan.