Kan man minska risken att drabbas av hjärt–kärlsjukdom genom att förbättra relationen med sina närstående? Det tror en grupp forskare från Storbritannien, som i en studie presenterad i tidskriften Archives of Internal Medicine visar att ett dåligt äktenskap eller dåliga relationer med närstående ökar risken att drabbas av hjärt–kärlsjukdom.

Studien bygger på närmare 8500 offentliganställda i Storbritannien som under andra halvan av 1980-talet svarade på ett omfattande frågeformulär om relationer, främst rörande relationen med make/maka, sambo etc men också med nära vänner. Ingen av studiedeltagarna, som i genomsnitt var i 40-årsåldern vid studiens början, hade då någon känd hjärt–kärlsjukdom.
Frågorna rörde aspekter som hur mycket emotionellt och praktiskt stöd de fick från närstående, om de kände att de kunde avlasta sina problem genom att tala med sina närstående och hur mycket stress de upplevde att relationen orsakade dem.
En uppföljning tolv år senare visade att närmare 600 av studiedeltagarna drabbats av hjärt–kärlsjukdom. För individer med dåliga relationer, som exempelvis uppgett att de upplevde att det blev värre om de talade med närstående om problem, var risken att drabbas av hjärt–kärlsjukdom 34 procent högre än för de individer som hade goda relationer. Justerat för depression, en riskfaktor för hjärt–kärlsjukdom, hade risken ökat med 25 procent.
Resultaten står sig efter justering för faktorer som kön, ålder, socioekonomisk status, alkoholintag, upplevd stress på arbetsplatsen och sjukdomar som bla hypertoni, hyperlipidemi och diabetes.


Dåligt äktenskap eller dåliga relationer med närstående visade sig efter tolv år ge hjärt– kärlsjukdom, även justerat för faktorer som alkohol, stress, hypertoni etc.