De flesta genetiska sjukdomar har ett stort inslag av varianter som uppkommit genom punktmutationer i DNA. De flesta av dessa orsakar defekter därför att de introducerar stopp för proteinsyntesen när ribosomerna läser budbärar-RNA. Sådana stopp kallas ibland »nonsens«, eftersom ribosomerna inte kan läsa rätt, utan stannar.

Företaget PTC Therapeutics och akademiska samarbetspartner i USA redovisar i en artikel i Nature ett lovande nytt läkemedel mot flera genetiska sjukdomar. Företaget screenade ca 800000 ämnen för att hitta nonsens-suppressorer. Ämnet, kallat PTC124, eller 3-[5-(2-fluorofenyl)-[1,2,4]oxadiazol-3-yl]-bensoesyra, kan häva stopp av proteinsyntes som uppkommit genom mutation men tillåter normala stopp av proteinsyntes.
Andra har tidigare visat att aminoglykosider som gentamicin (ett antibiotikum) kan ha liknande effekter. Gentamicin visade sig tyvärr vara toxiskt och behöver ges med injektioner i ven eller muskel. PTC124 verkar mer lovande, då det kan ges oralt och inte har toxiska effekter i mus, råtta eller hund.
Forskarna använde en musmodell för Duchennes muskeldystrofi (mdx) och kunde visa återställning av proteinsyntesen förbi mdx-mutationen och förbättring av vissa nyckelvärden. Kliniskt är dock mdx-musen inte den bästa muskeldystrofimodellen, då mdx-musen lever ett ganska normalt liv även utan läkemedel, till skillnad från patienter med Duchennes muskeldystrofi. Djupare kliniska studier av PTC124 har inletts. PTC124 skulle kunna användas mot varje genetisk sjukdom orsakad av prematura stoppmutationer, inte bara muskeldystrofi.


Ett läkemedel, PTC124, som återställer proteinsyntesen har visat sig lovande i musförsök. Bilden:protein som syntetiseras av en ribosom.