Ett 20 veckor långt rehabiliteringsprogram har testats i en randomiserad studie omfattande 55 individer (27 i behandlingsgruppen och 28 i kontrollgruppen) med smärtproblematik och/ eller utmattningssyndrom. Målet var att öka livskvaliteten och om möjligt även arbetsförmågan för dem som inte redan hade permanent sjukersättning.
Rehabiliteringsprogrammet har genomförts via Internet. Varje vecka har man sett en film från ett autentiskt sokratiskt samtal med en grupp långtidssjukskrivna personer. Filmerna har haft olika teman (att ta sig ur helvetet, förväntningar och besvikelser, kris och kaos, förändringsprocessen, hinder för förändring, skuld och skam, självkännedom, kränkning, omgivningen, behov, självdestruktivitet, gränssättning, sorg, relationer och konflikter, försvar, deppad eller deprimerad, identitet, stress, styrka och svaghet).
Till varje film har en text presenterats och fem frågor att reflektera över. I ett samtalsrum på Internet har man därefter delat sina erfarenheter. I detta samtal har även kursledaren samt en »värkmästare« – en god förebild – deltagit. Vid jämförelse mellan grupperna kunde man efter avslutad rehabiliteringskurs observera statistiskt signifikanta förbättringar avseende depression, smärta, vitalitet, social funktion och stressymtom i behandlingsgruppen. 13 av de 23 individer (57 procent) som inte hade permanent sjukersättning vid projektets start hade ökat sin arbetsförmåga. Motsvarande siffra i kontrollgruppen var 9 procent.
Även vid uppföljningen ett år efter avslutad rehabiliteringskurs fanns det en tydlig skillnad avseende arbetsförmåga mätt i antal arbetade timmar per vecka. I behandlingsgruppen rapporterade 52 procent ökad arbetsförmåga jämfört med arbetsförmågan vid projektets start; detta trots att en person insjuknat i hjärntumör och en annan i hjärtflimmer under uppföljningstiden. Flera individer hade dessutom ökat sin arbetsförmåga ytterligare under uppföljningsåret. I kontrollgruppen hade 13 procent ökat sin arbetsförmåga.
Projektet visar att man via Internet kan rehabilitera långtidssjukskrivna, traumatiserade personer med smärtproblematik och utmattningssyndrom till ökad såväl livskvalitet som arbetsförmåga.Filmer och frågor via Internet att reflektera över gav signifikant förbättring avseende depression, smärta, vitalitet, arbetsförmåga etc.