D-vitamin har ingen påverkan på dödligheten i cancer, samtliga cancerformer inkluderade. Det nedslående rönet presenteras i Journal of National Cancer Institute. Författarna har under 6–12 år följt närmare 17000 amerikaner, från 17 års ålder och uppåt som inte haft cancer vid studiens början. Totalt omfattar studien drygt 146000 patientår.
D-vitaminnivån (halten av 25(OH)D) i blodet mättes vid studiens början. 536 studiedeltagare avled till följd av någon cancerform under studiens gång. Det visade sig att det inte fanns någon korrelation mellan D-vitaminhalt i blod vid studiens början och dödlighet i cancer generellt. Dödligheten i koloncancer var dock sänkt för individer med höga nivåer av D-vitamin. Individer som vid studiens början hade halter av 25(OH)D överstigande 80 nmol/l löpte 72 procent lägre risk att avlida i koloncancer än individer med halter understigande 50 nmol/l. Sambandet gällde endast för koloncancer. D-vitamin och cancer har varit ett uppmärksammat ämne under senare tid, bla har studier presenterats som kopplat D-vitamin till minskad risk att drabbas av bröstcancer. De resultaten lyckades dock den aktuella studien inte upprepa.