Diabetes och höga blodsockervärden är associerade med förhöjd mortalitet. Mindre är känt om lågt blodsocker; ofta förutsätts ett linjärt samband mellan fasteblodsocker och mortalitet.
I en översiktsartikel studerade vi detta samband. Sammanlagt fann vi fem artiklar, varav tre omfattade ett urval om 20000–40000 personer. Gränsen för lågt fasteplasmaglukos var satt till 3,3– 4,7 mmol/l i de olika studierna, motsvarande 0,5–9 procent av urvalet, och överrisken varierade mellan 14 och 100 procent. Även andra studier analyserades, där tio artiklar hade uppgifter om samband mellan lågt fasteblodsocker och mortalitet, även om detta inte var närmare analyserat. Tre av dessa artiklar hade senare följts upp med analyser av lågt blodsocker och mortalitet, dvs de tre största studierna i översikten. I andra artiklar valdes gränsen för lågt blodsocker oftast vid lägsta kvartilen eller kvintilen, vilket kan förklara bristen på samband.
Fem andra artiklar visade resultat mellan lågt blodsocker och hjärt–kärldödlighet, och sju ytterligare mellan lågt blodsocker och insjuknande i hjärt– kärlsjukdom. Ingen studie motsade sambandet mellan lågt fasteblodsocker och död; i flera studier kunde ett samband utläsas även om detta inte var närmare analyserat.
Lågt fasteblodsocker var kopplat till en mer hälsosam riskfaktorprofil, som lägre BMI, midjeomfång, blodtryck, kolesterol och triglycerider och högre HDL-kolesterol. Inget samband mellan lågt fasteblodsocker och cancer fanns.
Vår hypotes är att lågt blodsocker är en markör för liten fettfri massa, med allmänt nedsatt motståndskraft. Det behövs dock fler studier gällande detta. Sammanfattningsvis är dock lågt fasteblodsocker en riskmarkör för sjuklighet och död och bör kliniskt leda till ytterligare undersökning.