Tidskriften American Journal of Clinical Nutrition presenterar i novembernumret tre studier kring hur fisk och omega-3-fettsyror påverkar kognitiva funktioner.

En norsk studie har gjorts på drygt 2000 individer mellan 70 och 74 år som valts ut slumpmässigt. Dessa har fått uppge i vilken utsträckning de åt fisk och skaldjur (seafood) och har sedan undersökts med ett batteri av kognitiva test. Det visade sig att de som åt minst 10 gram fisk och skaldjur per dag klarade sig betydligt bättre i testen än de som åt mindre än 10 gram. Dels var genomsnittsresultatet på de kognitiva testen högre i gruppen som åt minst 10 gram. Dels var individer som åt minst 10 gram klart underrepresenterade i gruppen som klarade sig sämst (gruppen med de 10 lägsta procenten av resultat på testen).
Den gynnsamma effekten av fisk och skaldjur tycks dessutom vara dosberoende, då de riktiga högkonsumenterna, de som åt minst 75 gram per dag, klarade sig avsevärt bättre än snittet för hela gruppen som åt minst 10 gram per dag. Vad som för övrigt är värt att notera är att fisk och skaldjur onekligen tycks vara populärt i Norge: av de drygt 2000 studiedeltagarna åt 1951 minst 10 gram, medan bara 80 höll sig till en daglig konsumtion som understeg 10 gram.

En holländsk studie har följt 800 individer mellan 50 och 70 år med kognitiva test. Plasmanivåerna av omega-3-fettsyror mättes i samband med att studien påbörjades, och de kognitiva testen, som omfattar bla psykomotorik, informationsbehandling och minnestest, gjordes ännu en gång vid en tidpunkt tre år efter det att studien inleddes.
Det visade sig att individer med höga plasmanivåer av omega-3-fettsyror uppvisade lägre grad av försämring av psykomotoriska färdigheter under den studerade treårsperioden, men för minnestest eller informationsbehandling noterades inte någon skillnad. Värt att notera är också att studien inte fann någon korrelation mellan kognitiv funktion och omega-3-nivåer i plasma vid en given tidpunkt, något som alltså i princip betyder att den inte bekräftar resultaten från den norska studien.

Den tredje omega-3-fettsyrastudien presenterad i American Journal of Clinical Nutrition är gjord i Nya Zeeland och omfattar 2400 individer från 15 års ålder och uppåt. Plasmanivåer av omega-3-fettsyror mättes, och deltagarna fick fylla i ett formulär med frågor om »fysisk« och mental hälsa.
Ett samband noterades mellan plasmanivåer av omega-3-fettsyran eikosapentaensyra (EPA) och rapporterad fysisk hälsa, där det fanns en positiv korrelation mellan EPA-nivåer och rapporterat välbefinnande. Evidensen för en koppling mellan omega-3-fettsyror och mental hälsa var, enligt författarna, emellertid »mindre övertygande«.

Tidskriften konstaterar på ledarplats att de tre presenterade studierna visserligen är intressanta men efterfrågar samtidigt nya och omfattande kliniska studier innan det går att säkert slå fast att konsumtion av omega-3-fettsyror och fisk har en kognitivt skyddande effekt.