Överviktiga män som drabbas av prostatacancer löper ökad risk att avlida i sin sjukdom. Det visar en studie från USA som presenteras i tidskriften Cancer. Forskarna har använt sig av data från en klinisk fas III-studie, som påbörjades i slutet av 1980-talet.

De närmare 800 individerna med lokalt avancerad prostatacancer som ingick i studien lottades till behandling med antingen en GnRH-agonist och samtidig strålbehandling eller enbart strålbehandling. Information om studiedeltagarnas BMI samlades i samband med att studien påbörjades, och männen följdes under en åtta år lång period.
Resultaten visar att män som var överviktiga, med BMI mellan 25 och 30, löpte 1,5 gånger så hög risk att avlida i sin prostatacancer som män med BMI under 25 (normalviktiga). För män med BMI över 30 (fetma) var risken att avlida 1,6 gånger högre än hos normalviktiga män.

Efter fem år noterades en prostatacancerspecifik mortalitet på 6,5 procent hos männen med BMI under 25, medan mortaliteten uppgick till 13,1 procent hos de överviktiga männen. Forskarna hittade dock inte någon korrelation mellan övervikt och dödlighet totalt, alltså även inklusive andra orsaker än just prostatacancer.

Resultaten står sig efter att författarna rensat för faktorer som ålder, vilken behandling männen i studien lottades till, kliniskt stadium av sjukdomen när studien påbörjades samt poäng på Gleason-skalan. Tidigare studier har visat en koppling mellan ökad BMI och ökad risk för en mer aggressiv form av prostatacancer.
Vad som däremot inte studerats lika noga före den aktuella studien är kopplingen mellan just mortalitet och BMI. Mekanismen genom vilken ökad BMI leder till ökad dödlighet i prostatacancer är inte klarlagd, skriver författarna, som uppmanar till nya studier för att öka förståelsen av de biologiska mekanismerna bakom orsakssambandet.