Att övervikt är en riskfaktor för cancer har blivit allt mer uppmärksammat under senare tid. Nu visar en omfattande brittisk studie presenterad i tidskriften BMJ att övervikt ökar risken för postmenopausala kvinnor att både drabbas av och avlida i tio olika cancerformer.

Den prospektiva kohortstudien omfattar data från 1,3 miljoner kvinnor i Storbritannien mellan 50 och 64 års ålder vilka kom för en mammografiundersökning någon gång under perioden 1996–2000. Kvinnorna fick uppge längd och vikt och följdes därefter avseende insjuknande och mortalitet i 17 olika former av cancer.

45000 fall av cancer noterades, och drygt 17000 kvinnor avled under studiens gång till följd av en cancersjukdom. Det visade sig att högt BMI var kopplat till ökad risk att drabbas av cancer i endometriet, adenokarcinom i esofagus, njurcancer, leukemi, multipelt myelom, ovarialcancer, pankreascancer, kolorektalcancer och bröstcancer.
Resultaten stod sig efter att forskarna rensat för faktorer som ålder, rökning, socioekonomisk status, alkoholkonsumtion, fysisk aktivitet, antal år sedan menopaus och hormonell substitutionsbehandling.

Övervikt/fetma resulterade i kraftigast riskökning för cancer i endometriet och för adenokarcinom i esofagus, och författarna räknar med att högt BMI orsakar i storleksordningen hälften av fallen av just dessa två malignitetsformer bland postmenopausala kvinnor. Forskarna skriver vidare att de beräknar att sammanlagt 6000 postmenopausala kvinnor drabbas av cancer i Storbritannien varje år till följd av fetma eller övervikt. Det motsvarar 5 procent av landets alla fall av cancer bland kvinnor.
När det gäller mortalitet upprepades mönstret i stort, och samma cancerformer som var korrelerade med högt BMI avseende incidens var också korrelerade med högt BMI avseende mortalitet. Tidigare har bland annat cancer i esofagus och i endometriet samt njurcancer och bröstcancer kopplats till högt BMI hos postmenopausala kvinnor.

Den aktuella studien adderar multipelt myelom, leukemi, pankreascancer, non-Hodgkins lymfom och ovarialcancer till den listan.
Prevalensen för övervikt och fetma har som bekant stigit under senare år i de flesta länder i västvärlden. I Storbritannien uppgår prevalensen av övervikt bland kvinnor till 34 procent, och för fetma är siffran 23 procent. Än högre nivåer uppvisas i länder som exempelvis USA. Det finns därför anledning att befara att »överviktsepidemin« kan komma att resultera i ökat insjuknande och ökad dödlighet i cancer i ett stort antal västländer under kommande år.