Barnfetma är ett ökande problem i västvärlden, och i USA befinner sig i dagsläget en tredjedel av barnen på gränsen till eller har en utvecklad övervikt. Obesitas bland barn ökar snabbare än vad man ser hos vuxna, och överviktiga barn tenderar att bli överviktiga vuxna.

Inom ramen för den landsomfattande kampanjen »America on the move« (AOM) har en studie utförts för att undersöka om små, enkla livsstilsförändringar kan påverka kroppsvikten. Med barnens vikt som primärt fokus genomfördes en familjeinterventionsstudie med 192 familjer, där minst ett av barnen hade övervikt. Alla deltagare, såväl föräldrar som barn, fick bära stegräknare i sex månader.
Hälften följde sedan AOMs rekommendationer att gå 2000 steg mer per dag än tidigare, vilket motsvarar ca 1500 meter. Dessutom skulle deltagarna ersätta motsvarande 100 kcal (420 kJ) av det dagliga sockerintaget med sukralos. Sockerersättningsprodukterna erhölls från ett sponsrande företag. Kontrollgruppen läste endast av sina stegräknare och journalförde sitt sockerintag.
Bara det att ingå i studien visade sig ha en gynnsam effekt på barnens viktutveckling. Efter sex månader hade BMI för åldern minskat i båda grupperna. Det var dock ingen statistiskt säkerställd skillnad mellan grupperna.

Bland dem som behöll eller minskade sitt BMI under studietiden fanns en signifikant större procentandel i AOM-gruppen. Bland barnen som i stället hade ökat sin BMI för åldern fanns en större procentandel i kontrollgruppen. Hos föräldrarna sågs ingen säker viktnedgång bland deltagarna, men den annars förväntade viktökningen uteblev i båda grupperna.
Studiens upplägg baserades på tanken att kunskapen om en mer hälsosam kost och nyttan av fysisk aktivitet bäst lärs ut av barns föräldrar. Små livsstilsförändringar görs sedan i hela familjen och inte bara av de medlemmarna som redan har övervikt. Att använda stegräknare och föra protokoll över tex sitt sockerintag ökar den totala medvetenheten om fysisk aktivitet och kost, vilket i sig är en del av interventionen.
Noterbart är att fastän livsstilsförändringarna ansågs vara små lyckades deltagarna inte nå målen varje dag. Trots att ökningen av antalet steg per dag hamnade runt 1500 snarare än runt 2000 sågs positiva skillnader. Fortsatta studier ska fokusera på hur följsamheten till hälsoråden kan ökas. Enligt internationella rekommendationer [Prevent Med. 2004;38:857-64] bör flickor i åldern 6– 12 år samla ihop 12000 steg och pojkar 15000 steg per dag för att uppnå viktkontroll. I denna studie ökar barnen upp till en nivå nära 12000 steg per dag. Den samtidiga reduktionen i energiintag motsvarar ca 2000 steg per dag.