Forskare från USA och Frankrike har visat att astmatiker har höjda serumnivåer av proteinet YKL-40 jämfört med friska och att nivån dessutom korrelerar med hur grav patientens astma är. Detta framgår av en studie som presenteras i tidskriften New England Journal of Medicine.

Forskarna har utgått från tre kohorter av astmapatienter, en fransk och två amerikanska, som sammanlagt omfattar 253 patienter samt friska kontroller.
Nivåerna av YKL-40, som även kallas HCgp-39 (human cartilage glycoprotein 39), var höjda hos astmatiker och särskilt höga hos patienter med svår astma, där sjukdomens svårighetsgrad definierats utifrån bla forcerad exspiratorisk volym, sjukhusinläggningar på grund av astma, röntgenologisk analys samt behov av medicinering i form av inhalationer och peroral steroidbehandling. I den franska kohorten mättes nivåer av YKL-40 även lokalt i lungan, och även denna nivå visade sig, i likhet med serumnivåerna, vara korrelerade med både förekomst av astma och hur svår astman var.

YKL-40 har tidigare lyfts fram som biomarkör för astma i djurstudier, men proteinets roll som eventuell astmamarkör även för människa var fram till den aktuella studien ofullständigt klarlagd.
Genom vilken biologisk mekanism YKL-40 påverkar sjukdomsutvecklingen är emellertid oklart, och författarna föreslår ytterligare studier för att klarlägga proteinets roll i astmans patogenes.