Tidigare experimentella studier har talat för att könet påverkar överlevnaden efter traumatisk chock. Kvinnligt könshormon har visats påverka både den humorala och den cellmedierade immuniteten på ett fördelaktigt sätt. Syftet med denna studie var att titta på eventuella skillnader i överlevnad mellan flickor och pojkar före och efter puberteten.

Ett material från the National Pediatric Trauma Registry i USA, omfattande 46859 patienter yngre än 20 år, behandlade från april 1994 till september 2001, analyserades. 93 centra med handläggning av barntrauma bidrog till databasen. 697 barn och ungdomar motsvarade kriterierna för allvarlig skada med traumaassocierad chock definierat som New Injury Severity Score (NISS) 16 eller mer och åldersjusterad hypotension. Materialet analyserades med multipel regressionsanalys, där man justerade för ålder, svårighetsgrad, skall- eller extremitetsskador, skademekanism, intention och komorbiditet.

Pojkarna var i majoritet både i förpubertetsgruppen och i adolescensgruppen (60 respektive 65 procent). Mortaliteten i hela materialet skilde sig inte mellan flickor och pojkar (41 respektive 42 procent), vilket inte heller var fallet i förpubertetsgruppen. Däremot fann man under adolescensen, efter justering för ovan nämnda faktorer, en absolut riskreduktion på 62 procent för flickor jämfört med pojkar. Detta tolkas kunna bero på hormonella skillnader. En svaghet med studien är att gränsen för pubertet har dragits lika för pojkar och flickor utan uppgift om den verkliga situationen för den enskilda patienten.

Studien stärker hypotesen att könshormoner kan spela en roll i aktiveringen av immunförsvaret vid stress och öppnar för fortsatt forskning gällande androgenblockad alternativt östrogenbehandling vid traumatisk chock.