Sömnen påverkas för nyfödda barn som ammas om mamman röker. Det visar en studie som presenteras i tidskriften Pediatrics. Studien utgår från 15 mödrar, samtliga rökare, och deras barn. Barnen ammades under samma dag som mödrarna rökte (dock inte i närvaro av barnen). Barnens sömn efter amningen monitorerades därefter. Försöket upprepades efter en vecka, men då avstod mödrarna från att röka minst tolv timmar före amningen. Barnens mjölkkonsumtion mättes genom att de vägdes före och efter amningen. Därtill mättes koncentrationen nikotin i bröstmjölken för att få ett mått på hur mycket nikotin barnen fått i sig.
Då barnen fick i sig »nikotinfri« mjölk sov de i genomsnitt 84,5 minuter under timmarna som följde efter amning, vilket ska jämföras med de 53,4 minuter barnen sov i snitt efter att fått i sig bröstmjölk med nikotin. Värt att notera är att det fanns ett direkt samband mellan hur länge barnen sov och mängden nikotin de fick i sig (alltså konsumerad mängd mjölk korrigerat för mjölkens nikotinkoncentration), där barn som fick i sig mer nikotin sov kortare tid.
Det faktum att bröstmjölken innehöll nikotin, vilket påverkar smaken, tycktes inte bekomma barnen, då de konsumerade lika mycket mjölk under såväl »rök-dagen« som »icke-rökdagen«. Undersökningar har visat att förekomsten av tobaksrökning är högre bland tonåringar vars mödrar röker än bland jämnåriga vars mödrar inte röker.
Författarna spekulerar över att det faktum att dessa individer redan som nyfödda kan ha fått i sig nikotin via bröstmjölken kan vara en bidragande orsak till detta. Tidigare studier har visat att koncentrationen av nikotin i bröstmjölk är som högst 30–60 minuter efter att modern rökt. Författarna konstaterar sammantaget att rökning kortsiktigt påverkar ammande barns sömn och anser att studier krävs kring långtidseffekterna. De hoppas att rönen ska bidra till att få mödrar att avstå från rökning under, och förhoppningsvis även efter, perioden då de ammar.


KOMMENTAR
Viktigt att observera är att konsumtion av »rökfria« tobaksprodukter, som snus och nikotintuggummi, kan ge nivåer i modersmjölk som är väl jämförbara med dem man uppmäter hos rökande mammor. Det bör man hålla i minnet när det gäller diskussionen av nikotinets potentiella skadeverkningar.

Josef Milerad, medicinsk chefredaktör, LäkartidningenBarn som fick nikotinfri mjölk sov längre timmarna efter amningen än de barn som fick mjölk med nikotin.