Individer som drabbas av venös tromboembolism såsom djup ventrombos eller lungemboli löper ökad risk att drabbas av stroke och hjärtinfarkt. Det visar en omfattande dansk studie presenterad i tidskriften Lancet.

Studien inkluderar data från danska nationella register och omfattar drygt 200000 danskar som följts under en 20 år lång period. Av dessa hade drygt 25000 drabbats av djup ventrombos vid studiens början och närmare 17000 av lungemboli, medan drygt 160000 utgjorde friska kontroller. Ingen av studiedeltagarna hade en känd kardiovaskulär sjukdom före episoden av djup ventrombos/lungemboli. Resultaten visar att individer som drabbats av djup ventrombos löpte 1,6 gånger högre risk än kontrollerna att drabbas av hjärtinfarkt under året efter insjuknandet i djup ventrombos, vilket motsvarar en riskökning med 60 procent.

För stroke var risken ökad med 2,19 gånger, alltså mer än fördubblad. Patienterna som drabbats av lungemboli löpte än högre risk; riskökningen för infarkt uppgick till 2,6 och för stroke till 2,93 året efter att individen drabbats av lungembolin jämfört med friska kontroller. Sett över en tjugoårsperiod efter insjuknandet i djup ventrombos/lungemboli var risken att drabbas av stroke och hjärtinfarkt också ökad men inte lika markant som vid ettårsuppföljningen. Resultaten står sig även efter att författarna rensat för riskfaktorer för djup ventrombos/lungemboli.

Författarna konstaterar att den omfattande studien indikerar en länk mellan venös och arteriell sjukdom. De skriver vidare att de är något förvånade över kopplingen givet att patogenesen för venös sjukdom som djup ventrombos/ lungemboli skiljer sig från patogenesen på artärsidan. Forskarna efterfrågar fler studier inom ämnet, inte minst för att fastställa vilka implikationer rönen har när det gäller behandling.