En omfattande satsning på sanitet i staden Salvador i Brasilien resulterade i färre fall av barndiarré. Det visar en studie gjord av forskare från Brasilien och Storbritannien som presenteras i tidskriften Lancet. Sanitetssatsningen påbörjades i Salvador 1997 och syftade till att öka andelen bostäder med ordentliga avlopp, en andel som till följd av satsningen ökade från 20 procent till 86 procent år 2004.

De epidemiologiska konsekvenserna av sanitetssatsningen avseende förekomst av barndiarré har följts genom en grupp på närmare 1000 slumpvis utvalda barn i åldrarna 0 till 3 år. En grupp barn följdes under drygt sex månader under 1997, och en ny grupp följdes under 2003 och 2004. Barnen bodde i samtliga områden i Salvador. Antalet fall av diarré rapporterades genom frågeformulär och regelbundna besök i hemmet.


Det visade sig att incidensen av barndiarré minskade med 21 procent: från 9,2 dagar per barn och år i genomsnitt år 1997 till 7,3 dagar år 2003–2004. Författarna konstaterar att sanitetssatsningar, som utbyggnad av ett ordentligt avloppssystem, kan vara ett effektivt sätt att minska antalet fall av barndiarré.