Vältränade individer över 60 års ålder lever längre än otränade oavsett om de är överviktiga eller inte. Det rönet presenteras i tidskriften Journal of the American Medical Association (JAMA). Det är forskare från USA som har tittat på data från drygt 2600 amerikaner över 60 års ålder.
Studiedeltagarna, som till 80 procent utgjordes av män, ingick i vad som kallas Aerobics Center Longitudinal Study, som pågick under perioden 1979–2001. Vid studiens början fick de genomgå ett konditionstest där maximal arbetsbelastning mättes. Därtill mättes även midjemått, vikt och längd. 450 individer avled under den period som studiedeltagarna följdes, vilken i genomsnitt uppgick till 12 år per individ. Totalt omfattar studien data från 31236 personår.
Det visade sig att individer med högt BMI löpte ökad risk att dö. I gruppen med BMI under 25 avled 13,9 individer per 1000 individer och år. I grupperna med BMI mellan 25 och 29,9 respektive mellan 30 och 34,9 var dödligheten 13,3 respektive 18,3. För gruppen med BMI ≥35 uppgick siffran till hela 31,8.
Sambandet mellan BMI och dödlighet står sig efter att forskarna justerat för faktorer som kön och ålder. Intressant nog visade det sig också att risken att dö var minskad hos vältränade individer, oavsett vad de hade för BMI och midjemått. I gruppen med de 20 procent bästa resultaten på träningstestet var dödligheten 8,1 per 1000 patientår. Det ska jämföras med 32,6 i gruppen med sämst 20 procent av resultat på testet. Riskminskningen hos vältränade står sig efter att författarna rensat för faktorer som rökning och, som nämnts, även för BMI och midjemått. Som exempel kan nämnas att vältränade med BMI mellan 30 och 34,9 löpte minskad risk att dö jämfört med otränade normalviktiga.
Vid sidan av minskad dödlighet hade vältränade överlag dessutom färre kardiovaskulära riskfaktorer, såsom diabetes, hypertoni och hyperlipidemi. Författarna konstaterar att övervikt givetvis är en viktig riskfaktor för kardiovaskulär sjukdom och död men att det finns anledning att inte stirra sig blind på vikten utan att också fokusera på motion och kondition och försöka få fysiskt inaktiva människor att röra på sig mer, alldeles oavsett om de är överviktiga eller inte.Vältränad man över 60 år, oavsett övervikt, löper mindre risk för sjukdom och död.