Många minimalinvasiva metoder för behandling av symtomgivande prostataförstoring (benign prostatahyperplasi, BPH) har prövats under det senaste decenniet. Mikrovågsbehandling är den av dessa metoder som visat sig vara mest konkurrenskraftig. Särskilt lovande blev mikrovågsmetoden när feedback-tekniken (ProstaLund Feedback Thermotherapy = PLFT i Europa och sedan 2003 i form av CoreTherm i USA) introducerades för cirka tio år sedan.

Denna svenska metod går ut på att behandlingen styrs av den temperatur som man med en nål mäter upp inne i prostatakörteln under själva behandlingen, vilket i sin tur möjliggör optimerad behandling av den enskilde individen. Uppmuntrade av mycket goda preliminära resultat ville vi på ett kontrollerat sätt undersöka om metoden verkligen skulle kunna mäta sig med vanlig operation, dvs transuretral prostataresektion, TURP, som ju länge har ansetts som etablerad standard.
I en randomiserad, kontrollerad multicenterstudie på 154 patienter jämförde vi därför PLFT (CoreTherm) med TURP. Studien pågick under åren 2000–2006. Förhållandet mellan antalet inkluderade patienter var 2:1, och 100 patienter ingick i PLFT-gruppen.
Vid femårsuppföljningen, som omfattade två tredjedelar av de ursprungliga patienterna, fann vi precis som vid ett- och treårsuppföljningarna att såväl symtom som besvär hade förbättrats högst avsevärt (både statistiskt och kliniskt signifikant) och detta lika mycket i båda grupperna. En förbättrad tömningsförmåga med ett signifikant bättre urinflöde sågs också i båda grupperna.
Det gick alltså inte att statistiskt se någon skillnad i resultat mellan TURP-operation i sluten vård och poliklinisk mikrovågsbehandling, PLFT, i lokalbedövning. Den enda skillnad man kunde se, men som alltså verkade betydelselös för både symtom, besvär och urinflöde under den fem år långa uppföljningen, var att prostatastorleken minskade signifikant mer efter behandling i operationsgruppen än i mikrovågsgruppen.
Säkerhetsprofilen (safety) var på både kort och lång sikt betydligt mer gynnsam för mikrovågsbehandling än för operation. Vår slutsats var att PLFT sannolikt är ett bättre behandlingsalternativ än vanlig operation, TURP, och därför kan rekommenderas som förstahandsmetod.

Att resultaten står sig efter så lång tid som fem år är mycket lovande. Effekterna av både PLFT (CoreTherm) och TURP är på en helt annan och bättre nivå än de är efter behandling med tex läkemedel. Symtom och besvär elimineras till en sådan grad att man uppnår en situation som är fullt jämförbar med den hos jämngamla, besvärsfria män. Man skulle alltså enkelt kunna sammanfatta intrycken av studien med att PLFT verkar vara en enkel och bra behandling, som är lika bra som operation.En svensk randomiserad, kontrollerad multicenterstudie har jämfört mikrovågsbehandling med operation vid benign prostatahyperplasi. Bilden:Datortomografi som visar förstorad prostata (grön).