I idrottsmedicinska kretsar påstås det ofta att kvinnor löper upp till 8–9 gånger högre risk att drabbas av främre korsbandsskada än män. Med syfte att undersöka evidensen för detta påstående designades en metaanalys av idrottsrelaterade studier som har rapporterat incidens av främre korsbandsskada. En litteratursökning i PubMed identifierade primärt 793 artiklar, varav 33 kunde inkluderas i metaanalysen.

Fotboll och basketboll var de idrotter som hade studerats mest, främst inom skolidrott i USA, och sammantaget fann man att kvinnor hade 2,67 respektive 3,63 gånger högre risk att drabbas av en främre korsbandsskada i dessa idrotter.
Den enskilt största riskökningen sågs i handboll, där norska studier har rapporterat en riskkvot på 3,56–5,01 mellan könen. Utförsåkning, särskilt på amatörnivå, hade den högsta incidensen av alla sporter men var å andra sidan inte förknippad med någon könsskillnad i incidens (riskkvot 1,00).
Slutsatsen blir att kvinnliga idrottare inom vissa bollsporter löper 3–5 gånger högre risk att drabbas av en främre korsbandsskada. Inte i någon idrott var emellertid riskökningen så stor som 8–9 gånger, vilket ofta rapporteras i litteraturen.

Ett viktigt fynd var att det i utförsåkning, där skademekanismerna ofta är annorlunda än i bollsporter, inte fanns någon könsskillnad alls. Orsakerna till att det i vissa bollsporter kan påvisas en könsskillnad, om än inte så stor som ofta rapporterats, är i allt väsentligt fortfarande oklara, och ämnet är långtifrån fullständigt studerat.


Könsskillnaden vad gäller främre korsbandsskada inom vissa bollsporter är inte så stor som det ofta rapporteras och den saknas helt inom utförsåkning. Foto:Claus Fisker/Scanpix