I USA har hälsorelaterad informationssökning ökat med 38 procent de senaste fyra åren. Alla sjukhus är skyldiga att lämna detaljerad information om vård av äldre (Medicare), i några delstater insamlas uppgifter om vård vid akutsjukhus och federala sjukhus har ett eget kvalitetssäkringsprogram. Informationen från dessa källor är dock svåröverskådlig, vilket har gjort att webbplatser som jämför sjukhusprestanda dykt upp.

En systematisk studie har granskat dem beträffande: tillgänglighet (transparency), dvs möjlighet att bedöma hur resultat tagits fram, relevans, aktualitet och överensstämmelse mellan olika informationskällor.
Sex webbplatser identifierades. En betalades av federala medel, två av icke-vinstdrivna organisationer och tre av försäkringsbolag. De tre första var mest »transparenta«.

Försäkringsbolagens webbplatser var mera detaljerade och möjliggjorde jämförelser mellan sjukhus om bla komplikationer och patienttillfredsställelse, men jämförelserna var fyllda av motsägelser och baserade på data som ansågs för gamla. Författarna pekar på risken för kommersiell styrning av nätbaserad information och efterlyser nationsövergripande program som kan ge säker information om sjukhusprestationer.
Nätbaserad hälsorelaterad informationssökning kan förväntas bli allt viktigare också för svenska patienter.

I Sverige har vi tillgång till flera nationella kvalitetsregister inkluderande onkologiska register, framarbetade gemensamt av onkologer och kirurger via landets onkologiska centra. Dessa register gör det möjligt att se diagnos- och åtgärdsspecifika resultat för varje behandlande enhet. I dag finns tex på webbplatsen för Svenskt bråckregister en öppen redovisning av resultat per sjukhus.

Med öppna redovisningar av väl kontrollerade och aktuella data om behandlingsresultat, inkluderande komplikationer, kan patienter erbjudas information som gör omvägar via andra webbplatser onödiga.
Läs även artikeln under Klinik och vetenskap i detta nummer Registerstudie endast ett steg i en vetenskaplig process. Genererar hypoteser snarare än prövar dem


Hälsorelaterad informationssökning har ökat kraftigt i USA. Risk finns för kommersiell styrning av exempelvis sjukhusprestationer, visar en aktuell studie.