Öppetstående foramen ovale kan påvisas vid obduktion hos en tredjedel av unga personer och hos en femtedel av gamla. In vivo kan tillståndet visas med transesofageal ekokardiografi. Det är sedan länge känt att embolisering från höger till vänster kretslopp kan ske genom ett öppetstående foramen ovale, i synnerhet hos yngre, medan det är oklart om tillståendet orsakar stroke hos äldre.

Kryptogen stroke, dvs stroke utan känd genes, föreligger i högre andel hos yngre än hos äldre. I rutinmässig utredning av strokepatienter ingår alltid EKG (förmaksflimmer eller akut hjärtinfarkt) och oftast ultraljud av halsens blodkärl (stenos, arterioskleros). Om ingen genes till stroke hittas vid dessa undersökningar görs ibland ultraljud av hjärtat med analys av eventuella intrakardiella tromber samt vänsterkammarrörlighet och -funktion. Hos yngre patienter försöker man dessutom göra transesofageal undersökning med kontrast för att se hur förmaksseptum inklusive foramen ovale ser ut, medan undersökningen mer sällan görs hos äldre.

En färsk studie från universitetssjukhuset i Basel, Schweiz, redovisar förekomsten av öppetstående foramen ovale vid transesofageal ekokardiografi hos såväl yngre som litet äldre strokepatienter (20–84 år, medelålder 62 år). Med hjälp av ekokardiografin beskrivs också graden av arterioskleros i aorta (placktjocklek). Patienter som hade negativ utredning (före ekokardiografin) fick diagnosen kryptogen stroke.
Vid transesofageal ekokardiografi påvisades öppetstående foramen ovale hos 34 procent av dem som hade kryptogen stroke, medan siffran var 12 procent hos dem som hade en annan orsak. De som hade öppetstående foramen ovale var yngre, hade tunnare aortaplack och mindre ofta koronarsjukdom och hypertoni. Efter statistisk korrigering för dessa olikheter förelåg en oddskvot på 3 (95-procentigt konfidensintervall 2–5) för öppetstående foramen ovale hos dem med kryptogen stroke.
Författarnas slutsats blir att det föreligger ett samband mellan öppetstående foramen ovale och kryptogen stroke även hos äldre patienter. I ett svenskt perspektiv kan man dock konstatera att medelåldern var relativt låg. Fynden stärker den utredningspolicy som redan gäller på många håll i Sverige, nämligen att undersöka den yngre delen av patientpopulationen med bla transesofageal ekokardiografi.