De antipsykotiska preparaten haloperidol och risperidon är inte bättre än placebo när det gäller att behandla aggressivt beteende hos förståndshandikappade individer. Det visar en studie gjord av forskare från Storbritannien och Australien som presenteras i tidskriften Lancet.

Studien omfattar 86 förståndshandikappade individer med aggressivt och utåtagerande beteende. Av dessa fick en grupp haloperidol, en grupp risperidon, medan en tredje grupp behandlades med placebo.
Utvärdering av resultatet gjordes av vårdpersonal som behandlade patienterna enligt den så kallade MOAS (modified overt aggression scale). Vårdpersonalen kände inte till vilken behandling respektive patient fått. Utvärderingen skedde efter 4, 12 och 26 veckor. Det aggressiva beteendet klingade av markant i alla tre grupperna, alltså även i placebogruppen. Vid undersökningen efter fyra veckor var placebo till och med effektivare än såväl haloperidol som risperidon. Vid övriga tidpunkter noterades ingen skillnad.

Författarna konstaterar att det inte finns evidens för att använda antipsykotika– en läkemedelsklass vilken som bekant är behäftad med allvarliga biverkningar – rutinmässigt mot aggressivt beteende hos förståndshandikappade individer.
Särskilt försiktig bör man vara vid användning av preparaten till barn, skriver författarna vidare. Studien har kritiserats, bland annat på grund av den givna doseringen av preparaten. Läkemedlen gavs i doser som motsvarande dem som rekommenderas vid insättning av preparaten.