Att alkohol kan orsaka hypoglykemi är givetvis ett välkänt fenomen och något som tex diabetiker måste vara mycket medvetna om. Etanol leder till ökad insulinsekretion från pankreas, men exakt genom vilken mekanism detta sker har varit ofullständigt känt. Nu visar en grupp forskare från Karolinska institutet mekanismen i en artikel presenterad i tidskriften Endocrinology.
Försök har gjorts på råttor som givits 10-procentiga etanolinjektioner intravenöst. Djurens etanolkoncentrationer i blodet låg på ca 8 mmol/l efter injektionerna. Det visade sig att etanolen resulterade i en snabb och kraftig omdistribution av blodflödet i pankreas från körtelns exokrina till dess endokrina del.
Kväveoxid (NO) tycks spela en central roll, då inhibering av kväveoxidsyntas resulterade i minskad omdistribution av blodflödet, vilket i sin tur minskade hypoglykemin. Vid sidan av NO spelar också vagusnerven en central roll i omdistributionen av blodet i pankreas, visar studien vidare. Etyliker med diabetes är en mycket utsatt grupp med stor risk för allvarlig hypoglykemi i samband med alkoholintag. Vad som, vid sidan av den beskrivna mekanismen, gör denna grupp särskilt utsatt är det faktum att dessa individer ofta är malnutrierade och har nedsatt leverfunktion, vilket leder till minskad förmåga för levern att kunna »buffra« vid hypoglykemier.


Endocrinology. 2008;149:232-6.
Kommentar

Alkohol kan orsaka kraftig och långdragen hypoglykemi hos patienter som behandlas med sulfonylureapreparat, tex glibenklamid, då många av dessa läkemedel har lång biologisk halveringstid.


Åke Sjöholm
professor, medicinkliniken, Södersjukhuset, Stockholm