Underrapportering av mödradödsfall i utvecklingsländer beror främst på avsaknad av nationella register och felklassificering. Men sker detta i ett höginkomstland som Sverige med mycket få mödradödsfall (1–6/100 000) och med väl utvecklade rutiner för registrering av födslar och dödsfall?
I takt med att befolkningssammmansättningen har förändrats, med ökad invandring av icke-européer, har ökad perinatal dödlighet rapporterats bland mödrar från Afrikas horn. En studie har nyligen presenterats där syftet var att identifiera mödradödsfall (dvs dödsfall som sker under graviditet, förlossning eller upp till ett år efter avslutad graviditet) inom gruppen av invandrarkvinnor från Afrikas horn.

»Snöbollsmetoden«, hämtad från samhällsvetenskapen, användes. I korthet går metoden ut på att en fråga ställs av en nyckelperson till flera personer inom ett nätverk. Frågan rullar sedan vidare likt en snöboll till andra personer inom gruppen man vill undersöka. I analogi med en snöboll, som blir större ju längre den rullar, fås mer information ju fler informanter som nås av frågan.
Medarbetare från Eritrea, Somalia och Etiopien ställde frågan om man hade kännedom om huruvida en kvinna dött och om hon i så fall var gravid eller hade ett litet barn. I den eritreanska och etiopiska gruppen lokaliserades inga fall.

Via mer informella nätverk fick man dock information om elva misstänkta dödsfall inom den somaliska gruppen. Sju av dessa fall kunde undersökas ytterligare med hjälp av djupintervjuer (verbal autopsy) med anhöriga. I tre fall kunde man varken bekräfta eller förkasta att det rörde sig om mödradödsfall (ICD-10). I de resterande fyra fallen fick forskargruppen även tillgång till journalmaterial. Utifrån givna data fann man tre indirekta och ett direkt mödradödsfall.
Efter kontroll i tillgänglig statistik i medicinska födelseregistret och dödsorsaksregistret kunde endast ett av fallen återfinnas som korrekt klassificerat mödradödsfall. Övriga mödradödsfall bedömdes som felklassificerade, dvs klassificerade endast som »vanliga« dödsfall, men det framgår inte att det gäller en havande eller nyligen förlöst kvinna.
Detta kan inte anses vara ett försumbart antal då det totala mödradödstalet i officiell statistik är mycket lågt och då den somaliska gruppen i Sverige utgör endast en liten del av alla utlandsfödda barnaföderskor. Möjliga bakomliggande orsaker till felklassificering kan vara att svenska läkare är ovana att ICD-klassificera kvinnor som avlider i samband med graviditet och förlossning.

Det diskuteras om läkare och barnmorskor brister i att kommunicera eller diagnostisera ovanliga sjukdomar som tex tuberkulos. Detta kan i sin tur öka risken för suboptimal vård, något man visat i brittiska studier.
Författarna föreslår bla att rutinerna för bedömning av mödradödsfall bör ses över, speciellt när en icke försumbar del av populationen kommer från länder med för oss ovanliga sjukdomsmönster, traditioner och socioekonomiska förhållande.Att mödradödsfall bland somaliska kvinnor underrapporteras i Sverige är anmärkningsvärt. Den somaliska gruppen är liten, och Sverige har välutvecklade registreringsrutiner. Kvinnan på bilden har inget samband med artikeln.