Patienterna i studien lottades till tre grupper i samband med att de skrevs ut från sjukhuset: en musikgrupp, en språkgrupp och en kontrollgrupp. Patienterna i musikgruppen lyssnade dagligen i två månader på musik de själva fick välja. De fick skivor och CD-spelare och uppmanades att lyssna minst en timme per dag. I språkgruppen var det i stället inlästa böcker, s k ljudböcker, de fick lyssna på (böcker fick de själva välja bland ett urval) minst en timme om dagen, medan kontrollgruppen inte lyssnade på vare sig musik eller talböcker. Att den sistnämnda gruppen verkligen inte lyssnade på musik eller talböcker går inte att säga säkert, men de gavs ingen utrustning. Vid sidan av detta gavs samtliga studiedeltagare normal vård och uppföljning efter sin stroke. Uppföljningarna inkluderade bland annat kognitiva test av koncentrationsförmåga, arbetsminne och verbalt minne, och deras upplevda livskvalitet och humör undersöktes. Detta gjordes en vecka efter stroken (som fick utgöra baslinje) och sedan efter tre respektive sex månader.

Uppföljningen efter tre månader visade att musiklyssnarna hade förbättrat sitt verbala minne med i storleksordningen 60 procent. Det ska jämföras med 18 och 29 procent för patienterna som lyssnat på talböcker respektive placebogruppen. Patienterna som lyssnat på musik hade därtill överlag lättare att koncentrera sig och kände sig mindre deprimerade. Resultaten verifierades i stort vid uppföljningen efter sex månader.

Studien är liten, och resultaten behöver verifieras. Dock var effekten av att lyssna på musik så pass god att man på basis av resultaten bör överväga musiklyssnande som en del av neuropsykologisk rehabilitering efter stroke, skriver författarna. Efter en stroke är många patienter inaktiva, när det i stället är viktigt för hjärnan att aktiveras. Då kan det vara ett mycket bra tillfälle att rekommendera musiklyssnande för att stimulera hjärnan, skriver författarna. Nyligen presenterade funktionella MR-studier har dessutom visat att musiklyssnande är en mycket komplex process, som resulterar i aktivering av fler områden i hjärnan än vad man tidigare trott.