Forskare från bla Storbritannien, Tyskland och Kroatien har identifierat en gen som ökar risken för gikt. Det visar en studie som presenteras i Nature Genetics. Forskarna har utgått från drygt 12000 individer från Kroatien. Med hjälp av genome wide association – en teknik för att analysera hur olika områden i genomet skiljer sig mellan exempelvis friska individer och individer som drabbats av en viss sjukdom har SLC2A9 identifierats. Genen kodar för ett protein centralt för transport av fruktos.
Det visade sig också att SLC2A9 påverkar nivåerna av urat (urinsyrans salt) i blodet. Höjda halter av urat är som bekant kopplat till ökad risk för gikt. Olika varianter av SLC2A9 beräknas kunna förklara 1,7–5,3 procent av variansen av urathalterna i serum. Men genen är inte bara kopplad till ökade serumhalter av urat i vissa varianter, forskarna har också visat att vissa varianter av genen är direkt kopplad till ökad risk för gikt.
Överkonsumtion av alkohol, nedsatt njurfunktion, diuretikabehandling och psoriasis har alla visat sig vara riskfaktorer för gikt. De genetiska komponenterna i sjukdomen har emellertid, fram till att den aktuella studien presenterades, inte varit kända.