Om en kirurgs mejladress ingår i den information en patient ges i samband med en operation ökar sannolikheten för att patienten kontaktar kirurgen avsevärt. Det visar en studie från Australien som presenteras i tidskriften Archives of Surgery.

Studien, som gjorts vid Royal North Shore Hospital i Sydney, omfattar 100 patienter som samtliga genomgick operation i tyreoidea eller paratyreoidea. Inför operationen gavs information till patienterna som bland annat omfattade ett informationsblad. Hälften av patienterna fick ett informationsblad där uppgifter om kirurgens mejladress fanns med och information om att denne föredrog att kontaktas via just mejl.
För den andra halvan av patienter fanns inga uppgifter kring detta, och inte heller angavs någon mejladress i informationsbladet. Kirurgens mejladress fanns dock att tillgå för samtliga patienter på bland annat Internet.

Det visade sig att bland de patienter som fått information om kirurgens mejladress var det betydligt vanligare att kirurgen kontaktades efter operationen. Bland de 50 patienter som fått mejladress kontaktade 19 av dem »sin« kirurg mot sju i gruppen som inte fick information om kirurgens mejladress.
Nästan alla som kontaktade sin kirurg, det gäller båda grupperna av patienter, gjorde det per mejl. I de flesta fallen handlade det om att patienterna ville ha postoperativ information. Några patienter sökte lugnande besked av olika slag. Skillnader i skälet till att kirurgen kontaktades förelåg inte mellan grupperna.
Hur nöjda patienterna var med kontakten med läkaren och uppföljningen utvärderades med ett formulär, men inte heller här förelåg några skillnader grupperna emellan.

Författarna konstaterar sammantaget att bara det faktum att en läkares mejluppgifter anges underlättar möjligheterna till kommunikation mellan läkaren och patienten.