Föreliggande studie, baserad på en metod för retrospektiv journalgranskning, gjordes för att verifiera tidigare resultat och för att utvärdera metodens tillförlitlighet. Metoden har två steg.

Först granskade en sjuksköterska journalen med ledning av 18 kriterier. Kriterierna var utformade för att fånga händelser eller omständigheter som antydde att patienten skadats. Om något kriterium var uppfyllt granskades journalen av en läkare (steg 2). Läkaren bedömde om det förelåg en skada, sannolikheten för att skadan var orsakad av vården snarare än av den underliggande sjukdomen och sannolikheten för att skadan hade kunnat undvikas om vården hållit genomsnittlig kvalitet.
Metoden utvärderades genom att ett urval av journalerna i varje steg granskades av två oberoende bedömare. Cirka 1000 vårdtillfällen vid ett stort somatiskt sjukhus granskades. Vid 8,7 procent av vårdtillfällena skadades patienten. Cirka en tredjedel av skadorna bedömdes som undvikbara. De flesta av dessa hade uppstått i samband med operation eller andra invasiva ingrepp.

75 procent av skadorna läkte inom sex månader, 15 procent medförde funktionsnedsättning eller annat men som varade i mer än 6 månader och 10 procent var så allvarliga att de bidrog till att patienten avled. En patientskada förlängde sjukhusvistelsen med i genomsnitt åtta dygn. Kriteriernas sensitivitet när det gäller att identifiera en patientskada var 92 procent, specificiteten var 62 procent. Överensstämmelsen i läkarnas bedömning av skadans orsakssamband med vården var god ((kappa) = 62), men måttlig ((kappa) = 44) när det gällde skadans undvikbarhet. Författarna drar slutsatsen att metoden är tillförlitlig och att det inträffar många och allvarliga patientskador på engelska sjukhus.

Metoden har utvärderats på ett adekvat sätt, men skadorna och deras orsaker är inte närmare beskrivna. Socialstyrelsen använder för närvarande en liknande metod för att kartlägga vårdskadorna på svenska somatiska sjukhus. Sannolikt föreligger även i Sverige en betydande potential för att spara mänskligt lidande och kostnader.