Den refererade rapporten är den första som publicerats i engelskspråkig litteratur från Svenska rektalcancerregistret (SRCR), som initierades på tidigt 1990-tal av Socialstyrelsen. Orsaken var debatten om att god kirurgi (TME-kirurgi, »total mesorectal excision«) skulle ge lika bra resultat som den kirurgi som bedrevs plus strålbehandling. Fokus blev kirurgisk kvalitet, och sedan 1995 registreras samtliga rektalcancerpatienter i Sverige i SRCR med nära 100-procentig täckning avseende registrering och femårsuppföljning.
Rapporten beskriver uppbyggnaden av SRCR och fokuserar fyra viktiga variabler: postoperativ mortalitet, reoperationsfrekvens inom 30 dagar, canceröverlevnad och lokalrecidivfrekvens. Ibörjan av 1990-talet spreds TME-tekniken i Sverige, och rektalcancerkirurgin koncentrerades. Innan denna process började var överlevnaden vid koloncancer bättre än den var vid rektalcancer, men i dag är det tvärtom, vilket talar för att den ansträngning vi gjort har lyckats.

Resultaten visar att den populationsbaserade postoperativa mortaliteten är under 2 procent, vilket är unikt och talar för en mycket fin vård på svenska sjukhus. De flesta institutioner i världen rapporterar högre mortalitet, och i riktlinjer från England anges att den inte bör överstiga 5 procent. Reoperationsfrekvensen har varit konstant ca 10 procent, vilket kräver eftertanke. Vi har inte lyckats sänka den. En viktig orsak till reoperation är suturinsufficiens vid främre resektion. En nyligen genomförd svensk studie [Ann Surg. 2007;246:207-14] har visat att en skyddande stomi reducerar läckagerisken. Möjligen kan reoperationsfrekvensen minskas när denna kunskap implementeras.
Den populationsbaserade lokalrecidivfrekvensen för kurativt opererade patienter är 8 procent (ostrålade 10 procent och strålade 6 procent), vilket är ett resultat som saknar motstycke i världen.
Sammanfattningsvis är det inte utan viss stolthet som dessa resultat presenteras. Svenska kolorektalkirurger har anledning att sträcka på sig.Med fokus på god kvalitet når svenska rektalcancerkirurger unikt bra resultat.