Individer med åldersrelaterad makuladegeneration (AMD) löper ökad risk att avlida i hjärtinfarkt. Det visar en studie från Australien som presenteras i British Journal of Ophthalmology. Forskarna har följt drygt 3600 individer över 49 års ålder, vilka genomgick en ögonundersökning i början av 1990-talet.
Uppföljningar gjordes efter fem och tio år. Det visade sig då att studiedeltagare som vid det första undersökningstillfället visat tidiga tecken på AMD löpte mer än fördubblad risk att avlida till följd av hjärtinfarkt än individer som inte visat några tecken på AMD efter tio år. För de studiedeltagare som visat tecken på avancerad AMD vid det första tillfället var det fråga om större riskökningar. Risken att avlida i stroke var tio gånger större, medan risken att dö i hjärtinfarkt var fem gånger större än för individer utan tecken på AMD.
Resultaten står sig även efter att forskarna rensat för kardiovaskulära riskfaktorer. Författarna konstaterar vidare att den upptäckta kopplingen mellan kardiovaskulär sjukdom och AMD kan ha implikationer när det gäller nya typer av preparat mot AMD, tex anti-VEGF-preparat.