En metaanalys har nyligen publicerats där man konstaterar att det går lika bra med fem dagars antibiotikabehandling som med längre sådan, dvs mer än fem dagar (i Sverige rekommenderas 7–10 dagar) för behandling av patienter med lindrig till medelsvår akut exacerbation av kronisk bronkit och KOL.
Tjugoen randomiserade dubbelblindade studier identifierades med totalt 10698 patienter. Kvaliteten på studierna var god (Jadad-poäng 3,9 som medelvärde), och man använde gängse kriterier för insättning av antibiotika (minst två av symtomen ökad sputumproduktion, purulent sputum, ökad dyspné). Vid tidig uppföljning (25 dagar) baserat på intention-to-treat-analys, som var primärt utfallsmått, var oddskvoten för klinisk utläkning med kort behandlingstid jämfört med konventionell 0,99 (95 procents konfidensintervall, CI, 0,90–1,08). Lika stor oddskvot förelåg i studier med samma antibiotika i båda armarna och i studier där olika antibiotika ingick. Vid sen uppföljning var oddskvoten för klinisk utläkning 1,0 (95 procents CI 0,91–1,10) och för bakteriologisk utläkning 1,05 (95 procents CI 0,87–1,26).
Författarna anser att baserat på denna kunskap förefaller det lämpligt att minska antibiotikabehandlingstidens längd vid lindriga till medelsvåra exacerbationer av kronisk bronkit och KOL. De föreslår också att detta ska beaktas när nya riktlinjer för KOL antas.

Det är viktigt att uppmärksamma studier som visar att det går bra att använda antibiotikabehandling under kortare tid; detta för att minska risken för resistensutveckling. I denna metaanalys ingick amoxicillin med klavulansyra, cefalosporiner, makrolider och kinoloner.
Preparat innehållande tetracyklin/ doxycyklin eller trimetoprim–sulfon-amid saknades helt, vilka finns med i de svenska rekommendationerna. I dessa anges också att säker kunskap om optimal behandlingslängd saknas.