Att fetma och övervikt ökar risken för cancer i lever, gallblåsa och ventrikel är ingen nyhet. Men nu visar forskare från Storbritannien att övervikt och fetma faktiskt ökar risken för en mängd cancerformer där sambandet inte tidigare varit känt. Studien, som presenteras i Lancet, är en sammanslagning av 141 studier publicerade under perioden 1966–2007. Studierna omfattar 282000 män och kvinnor världen över. Bland annat visade sig risken för multipelt myelom och non-Hodgkin-lymfom vara ökad hos individer med högt BMI.
Forskarna noterade könsskillnader när det gäller BMI och risker för olika maligniteter. Avseende könsskillnader kan man bland annat notera att till de malignitetsformer som var starkast kopplade till ökat BMI hos män hör adenokarcinom i esofagus samt kolon-, tyreoidea- och njurcancer. En ökning med fem enheter av BMI resulterade i 52 procents ökad risk för adenokarcinom och 33 procents ökad risk för tyreoideacancer. För njur- och koloncancer var risken ökad med 24 procent. För kvinnor var risken för cancer i endometrium och gallblåsa ökad med 59 procent givet en BMI-ökning med fem enheter.
Individerna i de ingående studierna kom från hela världen. Ett ökat BMI resulterade överlag i liknande riskökningar för olika malignitetsformer för individer från Europa, USA och Australien. För individer av asiatiskt ursprung noterades dock en tydligare koppling mellan risk för bröstcancer och ökat BMI än för individer från andra världsdelar.