Lyftarbete i arbetet ökar risken för ryggsymtom. Träning i lyftteknik föreslås ofta som en metod för att minska belastningen på ryggen och därmed också minska risken för att få ryggvärk.
Tidigare översikter angående intervention i arbetet har ifrågasatt om utbildning kan förebygga arbetsrelaterad ryggsmärta. I en aktuell Cochraneöversikt har författarna sökt i den vetenskapliga litteraturen avseende interventioner. Endast elva studier inkluderades i översikten. Tre av de randomiserade studierna och fem av kohortstudierna rörde lyft/förflyttning av patienter.
Man fann inga signifikanta skillnader mellan dem som fick träning och utbildning i lyftteknik och dem som inte fick detta. Författarna konkluderar att det inte finns evidens som stöder råd eller träning i arbetsteknik med eller utan lyfthjälpmedel för att förebygga ryggvärk eller ryggvärk med funktionsnedsättning.
I nätversionen av denna artikel konstaterar författarna att »många hälsoanställda är involverade i träning och rådgivning i lyftteknik«. Även om det kan finnas andra skäl att fortsätta med detta visar denna översikt att det inte finns evidens för att en sådan verksamhet förebygger ryggvärk. Det finns behov av mer forskning med högre kvalitet, adekvata utfallsmått och statistisk kraft och med justering för klustereffekter.

Min egen värdering av arbetet är att det är en värdefull tankeställare till alla sjukvårdsadministratörer som beslutar om kurser och träning i patientförflyttning. Om man räknar in kostnader för arbetstid för anställda, förutom lärare, utgör detta många miljoner kronor årligen enbart i Sverige. Kanske några av dessa miljoner skulle sättas av för att göra en högkvalitativ randomiserad studie för att värdera effekten?

Man ska också komma ihåg att det finns andra mål med förflyttningsteknikträning av patienter i vården, nämligen att öka säkerheten och komforten för patienterna i samband med patientförflyttningar. Det finns en vetenskaplig studie som visar ett samband mellan vårdgivares skicklighet i förflyttningsteknik och patientens upplevelse av säkerhet och komfort.