Tanken att mortaliteten inom intensivvården kan sänkas av att blodets glukosnivå hålls inom normalintervallet med hjälp av insulin har varit aktuell under flera år. Påståendet är i dagsläget »mest sant« för patienter som får rikligt med glukosdropp efter hjärtkirurgi och för de svårast sjuka medicinpatienterna.

En randomiserad multicenterstudie på 18 tyska sjukhus har nyligen undersökt värdet av intensiv insulinterapi hos 537 patienter vid svår sepsis. Ambitionen utsträcktes till att även jämföra Ringer-laktat med hydroxietylstärkelse (HES) som volymsubstitution. Studien, kallad VISEP, hade alltså fyra armar.
Efter 28 dagar fanns ingen skillnad i mortalitet (25 versus 26 procent) eller incidens av multiorgansvikt beroende på om patienterna varit föremål för intensiv insulinterapi eller om glukosnivån tilläts att stiga till 10–11 mmol/l. Incidensen av svår hypoglykemi (blodglukos 2,2 mmol/l) var 17 procent hos de insulinbehandlade och 4 procent hos övriga. Det totala antalet allvarliga komplikationer var högre hos dem vars blodsocker hölls inom normalintervallet (11 versus 5 procent). Studien avbröts på grund av den högre incidensen allvarliga hypoglykemier hos de insulinbehandlade.
HES-behandling gav upphov till fler fall av akut njursvikt (35 procent) än vätskebehandling med Ringer-laktat (23 procent). Äldre HES-lösningar är en känd riskfaktor för uppkomst av denna komplikation [Lancet. 2001;357:911-6], men nu använde man sig av en »modern« komposition (10-procentig HES 200/0,5). Det fanns en tendens till ökad mortalitet vid användning av HES, men den var inte statistiskt signifikant. Däremot var mängden infunderad HES en oberoende riskfaktor för uppkomst av njursvikt och död.
De flesta intensivvårdsavdelningar arbetar i dag aktivt med att sänka patienternas glukosnivåer med hjälp av insulin, ofta till euglykemisk nivå. Det är tyvärr först nu som värdet av detta arbete börjar preciseras. Författarna menar att euglykemi inte innebär någon hälsovinst vid svår sepsis utan snarast ökar risken för hypoglykemi. De konkluderar också att HES är skadligt vid sepsis. Den slutsatsen skulle kanske behöva modifieras, då det tycks vara stora doser HES (>6 liter under vårdtiden) som skapar bekymmer.