Resultatet efter pankreaskirurgi är beroende av antalet operationer som utförs vid en institution. Det visar en studie av 1576 patienter som genomgick pankreatikoduodenektomi vid 221 sjukhus i Italien under 2003. Studien har publicerats i British Journal of Surgery. Uppgifter hämtades ur hälsoministeriets databas.

Sjukhusen delades in i fyra grupper utifrån antalet genomförda pankreatikoduodenektomier per år: låg volym med fem eller färre, mediumvolym med 6–13, hög volym med 14–51 och mycket hög volym (två sjukhus) med 89 respektive 104 ingrepp under 2003. Resultaten mättes som mortalitet under sjukhusvistelse och vårdtid. Grupperna skiljde sig åt beträffande ålder, komorbiditet och andel pankreascancer/kronisk pankreatit (antogs på grund av konsistensen hos pankreas ge lägre risk för läckage), vilket justerades för.
Mortaliteten minskade med ökande sjukhusvolym, från 12,4 procent vid låg volym gradvis ned till 2,6 procent vid de två största institutionerna. Den postoperativa medelvårdtiden minskade från 22,5 till 18,4 dagar.

Författarna drar slutsatsen att om alla patienter hade blivit opererade vid ett sjukhus med mycket hög volym hade 87 av 128 dödsfall undvikits (68 procent) och närmare 4500 vårddagar sparats. De rekommenderar därför en centralisering av pankreaskirurgin.
Liknande resultat har tidigare rapporterats från Storbritannien, Holland, Finland och USA, där man också konstaterat att det är antalet ingrepp som utförs vid institutionen som har betydelse snarare än hur många som utförs av den enskilde kirurgen.