Psykologisk stress, som svåra trauman vid krigsupplevelser, kan skada hjärnan påtagligt. Det visar en studie i Biological Psychiatry. Tidigare har visats att individer som lider av posttraumatiskt stresssyndrom (PTSD) visar förändringar i hjärnan vid DT- och MR-undersökningar. Frågan har dock varit om förändringarna orsakats av PTSD eller om det i stället var så att de föregick, och eventuellt orsakade, individens PTSD.
För att svara på frågan har författarna låtit enäggstvillingar, där den ena utsatts för krigsupplevelser och den andra inte, genomgå MR-undersökning. Bland individerna med krigsupplevelser hade vissa diagnostiserats med PTSD och andra inte. Vid PTSD sågs förändringar i hjärnan vid MR-undersökningen, och de rörde nedsatt densitet i grå substans i anteriora cortex cinguli, som har betydelse vid emotioner, hos individer med PTSD jämfört med deras syskon som inte upplevt krig. Djurstudier har visat att stress kan leda till atrofi och celldöd i delar av hjärnan. Men densiteten i hjärnans grå substans skiljer sig naturligt mellan olika individer, och den aktuella studien är unik såtillvida att jämförelser gjorts mellan enäggstvillingar där bara den ena tvillingen utsatts för svår stress.
Författarna konstaterar att rönen indikerar att psykologisk stress till följd av traumatiska händelser kan skada anteriora cortex cinguli och att skadan kan leda till svåra emotionella konsekvenser.