Ett antal studier har visat att barn som föds med låg födelsevikt löper ökad risk att i vuxen ålder drabbas av ischemisk hjärtsjukdom. En vanlig förklaringsmodell för detta är att intrauterin svält kan leda till både tillväxthämning och bestående förändringar av bla insulinmetabolism och kärlfunktion. Låg födelsevikt kan dock orsakas av två saker: dålig intrauterin tillväxt respektive för tidig födsel. Men om sambandet mellan låg födelsevikt och ischemisk hjärtsjukdom beror på tillväxthämning eller på för tidig födsel är oklart.
Genom att gå igenom samtliga journaler vid fyra förlossningsavdelningar i Stockholm, Uppsala och Sundsvall för perioden 1925–1949 kunde vi identifiera de barn som fötts för tidigt eller med för låg födelsevikt och en lika stor jämförelsegrupp. På så vis fick vi en kohort av 6425 individer, varav knappt 3000 var födda före vecka 37 och drygt 2000 hade en födelsevikt under 2500 gram. Dessa kunde sedan följas upp i slutenvårds- och dödsorsaksregistren beträffande risken för hjärtinfarkt.
Under studieperioden inträffade 617 fall av hjärtinfarkt, och vi fann ett starkt samband mellan låg födelsevikt och risken att insjukna i hjärtinfarkt. Vidare fann vi ett starkt samband mellan fetal tillväxt och risken för hjärtinfarkt. Barn med en födelsevikt som var mer än 2 standardavvikelser för låg hade drygt 60 procents ökad risk jämfört med barn med normal födelsevikt i förhållande till gaviditetslängd. Att vara född för tidigt ökade däremot inte risken för infarkt.
Vår studie visar att sambanden mellan låg födelsevikt och risken för ischemisk hjärtsjukdom helt och hållet beror på dålig fetal tillväxt. Varför dålig fetal tillväxt ökar risken kan vi inte uttala oss om, men studien tyder på att gängse förklaringsmodeller kan vara riktiga.


Sambandet mellan låg födelsevikt och risk för ischemisk hjärtsjukdom beror helt och hållet på dålig fostertillväxt.