Individer med återkommande depressiva episoder är i större utsträckning än andra drabbade av somatiska sjukdomar såsom rinit, hypertoni, astma, artros och ulkus. Det visar en studie presenterad i tidskriften British Journal of Psychiatry. Författarna har tittat på data från drygt 1500 individer från Storbritannien med återkommande depressiva besvär och jämfört dessa med närmare 900 icke-deprimerade friska kontroller. Somatisk sjukdomshistoria har rapporterats av studiedeltagarna.
Det visade sig att depressiva besvär var korrelerat med ökad risk för 14 olika somatiska sjukdomar, men efter att författarna rensat för faktorer som ålder, BMI och kön återstod ökad risk bara för ulkus, rinit, artros, tyreoideasjukdom, hypertoni och astma. Till de sjukdomar där ökad risk noterades bland deprimerade men där riskökningen försvann efter att man rensat för BMI, ålder och kön återfanns bla epilepsi, diabetes, hjärtinfarkt, stroke och reumatoid artrit.

Värt att notera för övrigt är att runt var fjärde deprimerad individ, både män och kvinnor, uppfyllde kriterierna för fetma (BMI ≥30), något som i sig ökar risken för bla typ 2-diabetes och kardiovaskulär sjukdom. Mekanismerna genom vilka depression kopplas till ökad risk för nämnda somatiska sjukdomar är inte helt klarlagda. Författarna tror att höjda kortisolnivåer, till följd av depression och stress samt defekter i hypotalamus– hypofysaxeln, skulle kunna vara två av flera potentiellt bidragande mekanismer.