Tanzania är på god väg att nå målet att minska dödligheten med två tredjedelar bland barn under 5 års ålder. Det rapporteras i en artikel i Lancet. Målet, som sattes i vad som kallas »Millennium development goal for reducing child mortality«, innebär att dödligheten bland barn under 5 år ska minskas med två tredjedelar under perioden 1990–2015. För Tanzanias del innebär det att en dödlighet på 141 per 1000 barn år 1990 ska minskas till 47 per 1000 barn år 2015.
Majoriteten av de afrikanska länderna har inte lyckats i sitt arbete med detta, men Tanzania är ett undantag. Under perioden 2000–2004 sjönk barnadödligheten i landet med 40 procent, och år 2004 uppnåddes en dödlighet på 83 per 1000 barn.

Vilka orsaker ligger då bakom framgångarna, och vad kan övriga länder i regionen lära sig av detta? Författarna pekar på flera faktorer. Tanzania fördubblade i princip kostnaderna för sjukvård under perioden 2000–2004. Därtill skedde en centralisering av vården, där enskilda distrikt och vårdinstanser fick ökad frihet att själva strukturera verksamheten. Till detta kommer satsningar på insektsnät för att förhindra spridning av malaria, A-vitamintillskott, vaccination och ett mer integrerat sätt att se på sjukvård av små barn, där flera discipliner inom sjukvården samverkar.
Möjligheterna att den positiva utvecklingen i Tanzania fortsätter är dessutom goda. Flera omfattande hjälpprogram som har påbörjats efter 2004 har ännu inte gett utslag i statistiken. Under fjol- året drogs exempelvis programmet »Prevention of mother to child transmission« i gång som syftar till att begränsa spridning av bla HIV från mor till barn. Men trots den överlag positiva utvecklingen har några bakslag skett i landet. Utvecklingen när det gäller att minska spädbarnsdödligheten (definierat som dödlighet under den första levnadsmånaden) är dyster, dödligheten bland de små barnen är i princip oförändrad jämfört med år 2000.
Författarna konstaterar att ökade resurser i kombination med ett mer decentraliserat sjukvårdssystem är de huvudsakliga faktorerna bakom framgångarna i Tanzania. De tror att liknande satsningar i fler afrikanska länder kan få lika lyckosamma utfall.Tanzaniska barn på ett bysjukhus.