Individer med melanom avlider i större utsträckning om det ursprungliga melanomet finns i skalpen eller på halsen. Författarna till den aktuella studien har tittat på data från drygt 50000 patienter med melanom som behandlats vid cancercentra i USA och följt fem- och tioårsöverlevnaden hos patienterna. Dessa har delats in i grupper med utgångspunkt i melanomets lokalisation. Det visade sig att vid melanom i skalpen eller på halsen sågs en överdödlighet på 1,84 gånger jämfört med lokalisationer som bål, bröstkorg, extremiteter, ansikte och öron. Resultaten står sig även efter att författarna justerat för kön, ålder, tumörtjocklek och ulceration.
Författarna anser att det faktum att melanom i skalpen och på halsen ofta upptäcks senare än melanom i tex ansiktet inte förklarar hela riskökningen. De konstaterar att bara en liten grupp patienter, sex procent av alla med melanom, har dessa lokaliserade i skalpen eller på halsen men att patienterna i den gruppen svarar för tio procent av alla dödsfall i sjukdomen. Värt att notera är att patienter med tumör i skalpen och på halsen var äldre, genomsnittsåldern var 59 år, vilket ska jämföras med 55 år bland patienter med tumör med annan lokalisation. Vidare var män överrepresenterade i gruppen med melanom på skalpen eller halsen.