Att depression kan leda till sömnbesvär är välkänt. Nu ökar evidensen för att även det omvända gäller, dvs att sömnbesvär ökar risken för psykisk ohälsa, som exempelvis depression. En studie gjord av forskare i Zürich och presenterad i tidskriften Sleep har tittat på kopplingen mellan sömnproblem och depression.

Närmare 600 vuxna individer har ingått. Dessa följdes under 20 år med löpande intervjuer. Vissa drabbades av sömnproblem vid tillfällen under den studerade perioden. Det visade sig att bland individer som drabbats av sömnproblem som varat två veckor eller längre hade upp mot 50 procent drabbats av en depression (»major depressive episode«) vid uppföljning efter ett år.
Riskökningen var särskilt hög bland kvinnor. Författarna rekommenderar att sömnproblematik i större utsträckning betraktas som en riskfaktor för depression och inte bara som ett symtom på depressionen. Analogt med detta rekommenderar författarna att patienter med sömnproblem utreds snabbt för att på så sätt hindra den eventuella depressionen från att bryta ut.