Individer som utsätts för stora mängder av luftföroreningar löper ökad risk att drabbas av djup ventrombos (DVT). Det är de huvudsakliga rönen i en studie, gjord i Italien och vid det amerikanska Harvarduniversitetet, som presenteras i Archives of Internal Medicine. Författarna har utgått från 870 individer, ungefär lika många män och kvinnor, som under perioden 1995–2005 diagnostiserades med DVT; samtliga hemmahörande i regionen Lombardiet i Italien. Dessa har sedan jämförts med en kontrollgrupp på drygt 1200 individer som inte varit drabbade av DVT. Kontrollgruppen matchar patientgruppen vad gäller ålder och geografisk hemvist.
Data över halter av luftföroreningar har inhämtats från mätare lokaliserade vid 53 olika platser i regionen. Halterna har sedan kopplats till var studiedeltagarna och kontrollerna bott och vistats under den studerade perioden. Resultatet visar att exponering för högre halter av luftföroreningar med partiklar mindre än 10 mikrometer i diameter (PM10-partiklar) var kopplad till ökad risk för DVT. Efter justering för andra riskfaktorer för DVT resulterade en koncentrationsökning i PM10-partiklar på 10 mikrogram per kubikmeter under ett års tid i en riskökning för DVT på ca 70 procent. Författarna har även identifierat en koppling mellan halter av luftföroreningar och koagulationsförmåga, där högre halter av föroreningar var kopplade till kortare protrombintid.
Värt att notera är att kopplingen mellan luftföroreningar och risk för DVT var starkare hos män än hos kvinnor. För kvinnor som behandlades med p-piller eller hormonterapi noterades inget samband mellan risk för DVT och exponering för luftföroreningar. Tidigare studier har visat en koppling mellan exponering för luftföroreningar och ökad risk för bla astma, allergier och kardiovaskulär sjukdom.Luftföroreningar inte bara ökade risken för djup ventrombos utan minskade också blodets koagulationsförmåga.