Individer som är drabbade av tandlossning (parodontit) och inflammation i tandköttet (gingivit) löper ökad risk att drabbas av cancer. Det är det huvudsakliga rönet i en artikel presenterad i tidskriften Lancet Oncology. Författarna, som kommer från Storbritannien och USA, har utgått från män som är anställda inom vården. Männen var mellan 40 och 75 år när studien inleddes 1986 och har därefter följts kontinuerligt. Studiedeltagarna fick vartannat år fylla i ett formulär med frågor som bla omfattade förekomst av tandlossning, tandköttsinflammation, kost, rökning, tandstatus och om de fått en cancerdiagnos.
Totalt omfattar studien drygt 48000 män som i genomsnitt följdes under närmare 18 års tid. Av dessa drabbades 5720 av någon form av cancer. Benign prostatacancer och hudcancer (undantaget malignt melanom) är inte inräknade i cancerfallen. Justerat för andra riskfaktorer, som exempelvis rökning, noterades en 14-procentig ökning av risken att drabbas av någon malignitetsform hos individer med parodontit och gingivit.
En särskilt tydlig riskökning för individer med parodontit och gingivit noterades för cancer i pankreas (54 procent), lungor (36 procent) och njurar (49 procent). Män med ett mindre antal naturliga tänder kvar vid studiens början löpte också ökad risk att drabbas av malignitet.
Författarna konstaterar att parodontit och gingivit leder till en liten men signifikant riskökning för cancer. Orsaken till detta är inte känd i detalj. En potentiellt bidragande mekanism skulle kunna vara att parodontit och gingivit resulterar i en kontinuerlig och långvarig inflammatorisk process, som i sin tur skulle kunna bidra till malignitetsutveckling.Cancer i pankreas, lungor och njurar hade tydligt samband med parodontit och gingivit.