Kvinnor som slutar röka minskar sin rökrelaterade risk att dö i kardiovaskulär sjukdom snabbt. Risken att avlida i lungcancer och andra malignitetsformer är dock fortsatt förhöjd under en lång period trots rökstoppet. Det är de huvudsakliga rönen som presenteras i en studie genomförd vid Harvarduniversitet och publicerad i tidskriften JAMA. Att rökning ökar risken att drabbas av och avlida i en mängd sjukdomar kan knappast ha undgått någon. Hur mycket riskerna för olika sjukdomar minskar efter ett rökstopp är dock inte lika känt.

Författarna har samlat in hälsodata från 100000 kvinnor som följts under perioden 1980 till 2004. Data inkluderar bla uppgifter om sjukdomar och rökning samt eventuellt rökstopp och när detta skedde. Av samtliga studiedeltagare avled närmare 12500 under perioden.
Resultaten visar sammantaget att den ökade risken att avlida i kardiovaskulär sjukdom föll efter rökstopp. Efter fem års rökstopp hade den rökrelaterade riskökningen att dö till följd av kardiovaskulära orsaker minskat med 62 procent. Det ska jämföras med den rökrelaterade risken att dö i lungcancer, som föll med bara 21 procent fem år efter rökstoppet. Den ökade risken att dö i lungcancer kvarstod dessutom hela 30 år efter rökstoppet även om den då närmade sig samma nivåer som för icke-rökare. Individer som slutat röka 20–30 år tidigare minskade den rökrelaterade risken att dö i lungcancer med 87 procent jämfört med individer som fortfarande var rökare. Studien visar vidare att risken att avlida i kolorektalcancer var ökad hos rökare. Däremot noterades inte någon riskökning för rökare att dö i cancer i ovarierna.

Författarna har också noterat att om man kan skjuta fram tidpunkten vid vilken en individ börjar röka minskar risken att avlida i lungcancer och annan cancerrelaterad död. Som en konsekvens av detta betonar forskarna vikten av insatser för att begränsa att unga människor börjar röka och lyfter bla fram kampanjer i skolor och införande av en åldersgräns för inköp av tobak som potentiella metoder.