Äldre människor vars make eller maka avlider löper kraftigt ökad risk att institutionaliseras i exempelvis ett äldreboende månaden som följer efter dödsfallet. Det visar en omfattande finsk studie som presenteras i tidskriften American Journal of Public Health.
Författarna har utgått från data från drygt 140000 finländare över 65 års ålder som bott tillsammans med sin make alternativt maka. Studiedeltagarna har följts under en period på fem år (1998 till och med 2002). Resultaten visar sammantaget att sannolikheten för att en individ skulle komma in på ett äldreboende eller en liknande institution var ökad med drygt tre gånger under den månad som följde efter att han eller hon förlorat sin livskamrat jämfört med jämnåriga som inte förlorat sin livskamrat.
Riskökningen var något större för kvinnor vars män avlidit. Med tiden minskade dock risken, och efter ett år låg den kring 50 procent för att sedan falla mot 20 procent fem år efter att livskamraten avlidit. Utbildning och inkomst påverkade inte resultaten.
Författarna tror att en orsak kan vara att socialt stöd, tex hjälp i hemmet, förloras när en anhörig avlider och att den kvarlevande helt enkelt har svårt att klara sig själv. Därtill kommer givetvis risken för depression och ångest som kan leda till exempelvis aptitförlust, sömn-svårigheter och allmänt ökad utsatthet för somatiska sjukdomar.Risken för institutionsboende är ökad tre gånger det första året efter en livskamrats död.